Postup pri kúpe bytu od spoločnosti VSH Development a.s. 


Výber bytu, stretnutie s obchodníkom

shutterstock 67128502Vyberte si bytovú jednotku z ponuky našej spoločnosti, ktorá zodpovedá Vašim predstavám a dohodnite si stretnutie s jedným z našich obchodníkov. Kontaktovať nás môžete emailom alebo telefonicky, prípadne vyplnením formuláru konkrétneho bytu, prípadne prostredníctvom našich webových stránok.

Naši obchodníci Vám na osobnom stretnutí odpovedia na všetky Vaše otázky a detailne Vás oboznámia s projektom, konkrétnym bytom, štandardným vybavením a zmluvnými podmienkami.

Po osobnom stretnutí Vám môžeme byt nezáväzne predrezervovať na dobu 5 dní.

Zmluvy a financovanie

shutterstock 136826282V prípade, že svoj záujem o kúpu bytu potvrdíte, náš obchodník Vám zhotoví návrh príslušnej zmluvy podľa nižšie uvedeného postupu a dohodne sa s Vami na termíne uzatvorenia.

1) Rezervačná zmluva – slúži na rezerváciu jednotky za účelom uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Termín rezervácie bytovej jednotky je stanovený na dobu 45 dní odo dňa jej uzatvorenia a rezervačný poplatok vo výške 3000,- € vrátane DPH je splatný do 5 dní odo dňa podpisu Rezervačnej zmluvy.

2) Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – podľa Vami zvoleného spôsobu financovania Vám obchodník pripraví návrh Zmluvy so štandardným platobným kalendárom. Zmluva, obsahuje tieto prílohy: návrh textu Kúpnej zmluvy, popis stavby a štandardné vybavenie jednotky, postup pri uplatňovaní klientskej zmeny, pôdorys bytu a situačný zákres umiestnenia pivnice a parkovacích miest.

Štandardný platobný kalendár:

• doplatok do výšky 20 % ceny bytu a parkovacieho miesta vrátane DPH po uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

• doplatok kúpnej ceny vo výške 80 % vr. DPH po kolaudácii projektu a podpise Kúpnej zmluvy

Pre úhradu doplatku kúpnej ceny bytu štandardne ponúkame možnosť notárskej alebo bankovej úschovy. V takom prípade sú Vaše finančné prostriedky uhradené na účet našej spoločnosti až po zápise Vášho vlastníckeho práva v Katastri nehnuteľností. Túto možnosť ponúkame aj v prípade financovania bytu pomocou úveru.

Klientske zmeny a výstavba

shutterstock 113166925Po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Vás bude kontaktovať pracovník klientských zmien, ktorý Vám v našej vzorkovni predstaví široký výber zo štandardného vybavenia bytov a taktiež si s Vami prejde Vaše požiadavky na prípadné zmeny v projekte bytu. Následne Vám pracovník klientskych zmien pripraví predbežnú kalkuláciu klientskych zmien. Z ponuky štandardného vybavenia je možné vyberať: dlažby, obklady, dvere, podlahy, sanitárnu keramiku a pod., prípadne je možné vyberať si z ponuky nadštandardného vybavenia u našich zmluvných dodávateľov.

Zmeny v projekte bytu a zmeny štandardného vybavenia je možné uplatniť najneskôr v termínoch stanovených pracovníkom klientskych zmien.

V dobe dokončenia výstavby (obvykle pred kolaudáciou objektu) a pred podpisom Kúpnej zmluvy Vás vyzveme k obhliadke bytu za účelom zistenia a súpisu eventuálnych chýb a nedorobkov. Behom obhliadky budete mať možnosť si dôkladne skontrolovať Váš byt a kvalitu všetkých vykonaných prác. Prípadné chyby a nedorobky budú do doby predania bytu odstránené. V dobe dokončenia výstavby dôjde zároveň aj k jej kolaudácii a prideleniu popisného čísla. Po získaní týchto dokumentov môžeme následne podpísať Kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva, prebranie bytu

shutterstock 120067810Kúpna zmluva – návrh textu Kúpnej zmluvy bude pripravený v dostatočnom predstihu a bude zodpovedať Vami zvolenému spôsobu doplatku kúpnej ceny bytu. Kúpnu zmluvu budeme podpisovať vo vopred dohodnutom termíne v sídle našej spoločnosti, kde bude prítomný aj notár, ktorý overí podpisy na Kúpnej zmluve. Spolu s Kúpnou zmluvou potvrdíme Návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastru nehnuteľností.

Vo vopred dohodnutom termíne Vám odovzdáme Váš nový byt. Pri preberaní si opäť dôkladne skontrolujte kvalitu všetkých vykonaných prác a o prebratí jednotky bude spísaný preberací protokol. Prípadné drobné chyby a nedorobky zistené pri preberaní uvedieme do protokolu vrátane termínu ich odstránenia.

Pokiaľ i po prebratí bytu nájdete nejaký nedostatok, samozrejme Vám ho odstránime v rámci záručnej lehoty.